Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren.

Het is gebleken dat wanneer programma’s gedurende een langere periode en in eenzelfde lijn worden aangeboden (doorgaande leerlijn), de effecten op schoolprestaties het grootst zijn. De positieve effecten op het schoolsucces blijken ook op de lange termijn nog aanwezig te zijn.

De manier waarop VVE wordt ingevuld is afhankelijk van verschillende factoren, zo kunnen er verschillen ontstaan in uitvoering door onder andere de input van gemeenten of de landelijke overheid, maar ook door de input van de uitvoerende instantie (de voorschool, peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf).

VVE in de Samensprong

Naast onze school werken we naast de Peuterspeelzaal met nog meer deelnemers in onze brede school De Samensprong.

Doel van alle deelnemers in onze Brede School is werken aan een Doorgaande lijn op allerlei terrein. Deze doorgaande lijn is verwerkt in een protocol Doorgaande lijn Brede School.

Een onderdeel hiervan is ook de samenwerking met de bibliotheek. Dit schooljaar zijn we gestart met een het plan SamenSPRONGLezen. In dit plan betrekken we met groepsbezoeken van diverse groepen de bibliotheek bij de leesontwikkeling van onze kinderen. En willen we de ouders betrekken bij het leesproces van hun kind. Ook dit is een onderdeel van VVE .

Afspraken met de gemeente

In de gemeente Ooststellingwerf werken we met een protocol voor VVE. In dit protocol staan o.a. de doelstellingen die we met de kinderen willen bereiken. Ook staan hierin de formulieren welke worden gebruikt voor de overdracht van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Ook de werkzaamheden van de tutoren  zijn hierin beschreven.

De eerste 6 weken op De Laweij

Wanneer uw kind bij ons op school komt is er al een eerste kennismaking geweest met de schooldirecteur. Ook is er een eerste contact geweest met de leerkracht van uw kind over zijn/haar ontwikkeling. 

Uw kind kan ongeveer 5 dagdelen voor dat hij/zij vier jaar wordt meedraaien om al een beetje te wennen. Het VVE aanbod van de peuterspeelzaal krijgt op BS de Laweij een vervolg. 

Overdrachtsformulieren

Wanneer de kinderen van ’t Kwetternest en/of De Vuurtoren naar De Laweij gaan is er een warme overdracht. Hierbij worden alle (VVE) kinderen besproken. 

 

Tutor in groep 1 en 2

Juf Karin & juf José zijn tutoren bij ons in groep 1 en 2. Zij begeleiden kinderen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning. In eerste instantie zijn dat de kinderen die vanuit de peuterspeelzaal al het VVE aanbod ontvangen.

Als uit observaties van de leerkracht blijkt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft kan ook een beroep op juf Karin of juf José worden gedaan. U als ouder/verzorger wordt uiteraard bij dit proces betrokken.

De doelen

De gemeente Ooststellingwerf heeft de Samensprong aangemerkt als VVE locatie. Op peuterspeelzaal ’t Kwetternest wordt met het programma Piramide gewerkt. 

BS De Laweij geeft hieraan een vervolg waarbij de SLO doelen, op het gebied van rekenen en taal, leidraad zijn. 

De leerkrachten stemmen thema’s zoveel mogelijk met elkaar af.  Daarnaast organiseert de gemeente Ooststellingwerf één keer per jaar een studiemiddag voor alle pedagogisch medewerkers en leerkrachten die met VVE programma’s werken.