Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren.

Het is gebleken dat wanneer programma’s gedurende een langere periode en in eenzelfde lijn worden aangeboden (doorgaande leerlijn), de effecten op schoolprestaties het grootst zijn. De positieve effecten op het schoolsucces blijken ook op de lange termijn nog aanwezig te zijn.

De manier waarop VVE wordt ingevuld is afhankelijk van verschillende factoren, zo kunnen er verschillen ontstaan in uitvoering door onder andere de input van gemeenten of de landelijke overheid, maar ook door de input van de uitvoerende instantie (de voorschool, peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf).

VVE in de Samensprong

Naast onze school werken we naast de Peuterspeelzaal met nog meer deelnemers in onze brede school De Samensprong.

Doel van alle deelnemers in onze Brede School is werken aan een Doorgaande lijn op allerlei terrein. Deze doorgaande lijn is verwerkt in een protocol Doorgaande lijn Brede School.

Een onderdeel hiervan is ook de samenwerking met de bibliotheek. Dit schooljaar zijn we gestart met een het plan SamenSPRONGLezen. In dit plan betrekken we met groepsbezoeken van diverse groepen de bibliotheek bij de leesontwikkeling van onze kinderen. En willen we de ouders betrekken bij het leesproces van hun kind. Ook dit is een onderdeel van VVE .

Afspraken met de gemeente

In de gemeente Ooststellingwerf werken we met een protocol voor VVE. In dit protocol staan o.a. de doelstellingen die we met de kinderen willen bereiken. Ook staan hierin de formulieren welke worden gebruikt voor de overdracht van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Ook de werkzaamheden van de tutoren  zijn hierin beschreven.

De eerste 6 weken op De Laweij

Wanneer uw kind bij ons op school komt is er al een eerste kennismaking geweest met de schooldirecteur. Ook is de  leerkracht van uw kind is bij u op bezoek geweest voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. 

Uw kind kan ongeveer 5 dagdelen voor dat hij/zij vier jaar wordt meedraaien om al een beetje te wennen. Kinderen die al een VVE aanbod op de peuterspeelzaal kregen, gaan automatisch bij ons in de zorg.
Na zes weken in groep 1 komt de leerkracht bij u op huisbezoek. U krijgt van te voren een bespreekformulier om in te vullen. De leerkracht vult dit formulier ook in. Tijdens het huisbezoek bespreekt u samen wat u hebt ingevuld. Aan de hand van deze gegevens kan de leerkracht met u besluiten om uw kind bij ons op school voor zorg aan te melden.

Overdrachtsformulieren

Wanneer de kinderen van Het Kwetternest naar De Laweij gaan, krijgen wij alle gegevens van de leidsters. In alle gevallen worden de kinderen met de leerkracht van groep 1 doorgesproken. Dit geldt ook voor de kinderen die vanuit De Vuurtoren bij ons komen.

Wanneer u als ouder/verzorger niet wilt dat de gegevens worden doorgespeeld, worden de kinderen bij komst op onze school direct getoetst met de peutertoets van CITO. Dit is een afspraak uit het VVE protocol vanuit de gemeente.

Tutor in groep 1 en 2

Juf Tryntsje is de leidster op de peuterspeelzaal, zij kent dus alle kinderen. Jyf Tryntsje is ook de tutor bij ons in groep 1 en 2. Zij begeleidt de kinderen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning. In eerste instantie zijn dat de kinderen die vanuit de peuterspeelzaal al het vve aanbod ontvangen. Zij krijgen vanaf dag 1 de extra ondersteuning ook op De Laweij.

Natuurlijk kunnen ook andere kinderen gebruik maken van de aanwezigheid van juf Tryntsje. Wanneer de observaties van de leerkracht en/of de uitslagen van de toetsen vragen om extra ondersteuning, wordt deze ook gegeven. U als ouder/verzorger wordt uiteraard bij dit proces betrokken.

De doelen

De gemeente Ooststellingwerf heeft de Samensprong aangemerkt als VVE locatie. Op peuterspeelzaal Het Kwetternest wordt daarom met het programma Piramide gewerkt. En op sommige dagdelen zijn voor extra ondersteuning twee leidsters aanwezig.

Op De Laweij werken we onder andere met het programma Kleuterplein. Maar ons uitgangspunt zijn de overkoepelende SLO doelen op het gebied van rekenen en taal. Hierin staat vermeld welke doelen op taal –en reken gebieden de kinderen eind groep 1 en eind groep 2 moeten beheersen.

Deze doelen zijn er ook voor peuterspeelzalen en Het kwetternest is deze doelen aan het invoeren. Dat is dan ook de doorgaande lijn in de Samensprong voor de kinderen van 2-6 jaar.

De leerkrachten stemmen de thema’s een keer per jaar met elkaar af, zodat alle kinderen tegelijkertijd werken aan hetzelfde thema. Daarnaast organiseert de gemeente Ooststellingwerf één keer per jaar een studiemiddag voor alle leidsters en leerkrachten die met VVE programma’s werken.