Welkom op de ouder pagina van de school

Hier vindt u veel informatie die voor u als ouder van toepassing zijn.

De belangrijkste kenmerken van ons onderwijs:

Levensbeschouwing

Op levensbeschouwelijk gebied willen we verdieping geven aan eigen overtuiging en aan het leren van elkaar. We helpen kinderen te ontdekken wie ze zijn, met hun eigen achtergrond. Dat gebeurt hier op school in de ontmoeting met kinderen met veel verschillende achtergronden, maar ook in de kennismaking met diverse geloven en levensbeschouwingen. Doordat kinderen zich breed ontwikkelen, zullen ze in hun latere leven respect hebben en zich verantwoordelijk voelen voor iedereen. Zo kunnen ze bijdragen aan een verbindende en verantwoordelijke samenleving.

De volgende uitgangspunten kunnen worden geformuleerd:

 • Op de basisschool die ons voor ogen staat, is levensbeschouwelijke vorming voor alle leerlingen.
 • We houden de diversiteit in opvattingen op school zichtbaar en kiezen niet voor vormen waarin identiteiten qua inhoud verwateren.
 • Wel vinden wij het van belang dat kinderen leren samen te leven en respect te hebben voor elkaar en elkaars mening.

Lessen levensbeschouwing en sociale vorming

Omdat we ervoor kiezen recht te doen aan eigen overtuigingen, bieden we christelijk- en algemeen levensbeschouwelijk onderwijs apart aan. Omdat wij als basisschool de opdracht hebben kinderen te laten kennismaken met andere overtuigingen, staat ook ontmoeten en elkaar leren kennen centraal.

 • Ouders maken eens per jaar kenbaar welk onderwijs ze kiezen voor hun kinderen tijdens de lessen levensbeschouwing.
 • De keuze bestaat uit twee momenten per week waarin lessen christelijke- of algemene levensbeschouwing voor de leerlingen worden aangeboden.
 • De lessen worden gegeven door eigen leerkrachten.
 • Er wordt bij het verdelen van de lessen rekening gehouden met hun achtergrond en overtuiging, zodat iedereen op authentieke wijze les kan geven.
 • Elke week wordt er één gezamenlijke les aangeboden voor sociaal-emotionele vorming waarin ook aandacht voor andere culturen, wereldgodsdiensten en achtergronden.

Engels

Engels is de wereldtaal die steeds meer wordt gebruikt in het dagelijks leven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen eenvoudig Engels kunnen verstaan en spreken. We geven Engelse les in alle groepen, dat ziet er als volgt uit:

 • Aansluiten bij de vvto Engels lijn
 • Take it Easy groep 1-3 (4)
 • Big English gr 4-8

Geïntegreerd leren

Op De Laweij werken we met Leskracht. Dit is een werkwijze waarbij we werken met thema’s. Leskracht omvat de onderdelen: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wetenschap en techniek en cultuur. Hierbij schakelen we zoveel mogelijk de omgeving van de leerlingen in. Kinderen werken aan de hand van zelf gemaakt leervragen en presenteren aan elkaar wat ze hebben geleerd.   (21 century skills)

Effectieve instructie

De leerkrachten geven een effectieve instructie. Hierbij weten wij welke kinderen instructie krijgen, op welke wijze en hoelang. Dat deze instructie voor ieder kind niet hetzelfde is weten wij en passen we daarom aan.

Coöperatieve werkvormen inzetten

Naast het individuele leren kunnen kinderen heel goed van elkaar leren. De coöperatieve werkvormen helpen ons hierbij.

Moderne leermiddelen

Uiteraard hebben we digitale schoolborden, maar de kinderen werken ook met diverse ICT-materialen, waaronder tablets en Chromebooks vanaf groep 4. De leerkrachten maken gebruik van diverse programma’s om hun lessen voor te bereiden.

Cultuureducatie

Ook muziek, beeldende vorming, erfgoed, drama zijn belangrijke onderdelen bij ons op school. We hebben een geschoolde cultuur coördinator die zorgt voor een doorgaande lijn ook op deze gebieden.

Toetsweek

Op school worden de kinderen regelmatig getoetst. Er zijn methode gebonden toetsen (deze laten zien of de aangeboden leerstof is begrepen) en er zijn leerling volgende toetsen (deze geven aan of er sprake is van een doorgaande ontwikkeling). Deze laatste toetsen zijn gerelateerd aan een landelijk gemiddelde. We gebruiken het Leerlingvolgsysteem van CITO. In groep 8 nemen we de IEP-toets af.

Veiligheidsplan

In geval van brand of een andere ernstige calamiteit in het schoolgebouw:

 • Wordt de school ontruimd door de leerkrachten en verzamelen de kinderen zich in eerste instantie op afgesproken plaatsen rondom de school.
 • Als er gecheckt is of iedereen het gebouw verlaten heeft, worden de kinderen naar de sporthal gebracht.
 • Van hieruit worden de ouders gebeld om hun kind aldaar af te halen.
 • Ouders melden bij de groepsleerkracht dat zij hun kind meenemen naar huis.

Mocht er een ontruiming aan de gang zijn als de school uit gaat, neem dan uw kind net meteen mee naar huis, maar wacht tot de school ontruimd is en de leerlingen check klaar is. Wij moeten op z’n moment zeker weten dat iedereen het gebouw heeft verlaten. Meldt pas daarna uw kind af bij de groepsleerkracht (ook de oudere kinderen moeten dan afgemeld worden).

Continuerooster

Met ingang van augustus 2017 werken we met een continurooster. Op de website van de school staat het protocol continurooster met alle informatie hierover. Gedurende de middagpauze is er een hulpouder voor hand en spandiensten.

Lunch:
Om het lunchen in goede banen te leiden, hebben we de volgende afspraken gemaakt:

Groep 1 tot en met 8
Alle kinderen gaan van 11.45 tot 12.00 uur lunchen in hun eigen klas bij hun eigen groepsleerkracht. Aansluitend gaan de kinderen buiten spelen onder toezicht. Hieronder staan de afspraken die hiermee in verbinding staan in grote lijnen.

 • De kinderen nemen hun eigen lunch (bij voorkeur gezond eten) mee naar school.
 • De lunchbakjes en bekers zijn voorzien van de naam van het kind.
 • Melkproducten mogen in de drinkbak worden gezet. Deze bakken worden in de koelkast bewaard.
 • Omdat er een kind op school zit met ernstige pinda allergie, verzoeken wij u dringend geen pindakaas op het brood te smeren.
 • De kinderen laten snoepgoed (inclusief kauwgum en pepermunt) thuis.
 • Koolzuurhoudende en energiedrankjes nemen de kinderen niet mee naar school
 • Voor het eten wassen de kinderen hun handen.
 • We stimuleren kinderen hun lunch op te eten. Brood dat niet wordt opgegeten gooien we niet weg, maar gaat weer mee naar huis.

In het kader van de sociaal emotionele ontwikkeling, elkaar helpen, kunnen leerlingen van groep 7 en 8 om de beurt de leerkrachten van de kleuters helpen bij de lunch van de kleuters als dit nodig is.

Contacten school en thuis

Wij vinden contact tussen school en thuis belangrijk. Tenslotte streven wij hetzelfde doel na: het welbevinden van onze kinderen. De leerkrachten zijn altijd bereid met u in gesprek te gaan. Hiervoor kunt u hen het beste na schooltijd benaderen of via de mail. De directeur is aanwezig van maandag t/m vrijdag.

Hieronder volgt een contactschema wat wij het gehele jaar volgen.

 • September: Oudergesprekken ‘Gouden weken’
 • Oktober: Tien minuten gesprekken
 • Februari: Tien minuten gesprekken:
 • Februari: Rapport mee
 • Mei: Gesprekken Voortgezet Onderwijs
 • Juni: Tien minuten gesprekken
 • Juni: Rapport mee

Verantwoordelijkheid ouders

 • Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het meegeven van een gezonde lunch en drinken zonder prik
 • Zij worden gebeld als een leerling zijn lunch niet mee heeft en kunnen de lunch dan eventueel alsnog verzorgen
 • Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van actuele telefoonnummers en de actuele stand van zaken ten aanzien van de bijzonderheden zoals diëten, medicijngebruik en wijzigingen daarin.

Website, foto’s en toestemming

Op onze site kunt u foto’s bekijken van de schoolactiviteiten. Ook kunt u daar terrecht voor de nieuwsbrieven en de schoolgids. Eenmaal per jaar vragen wij u toestemming voor het plaatsen van de foto’s op de website.