De belangrijkste kenmerken van ons onderwijs:

Levensbeschouwing

Op levensbeschouwelijk gebied willen we verdieping geven aan eigen overtuiging en aan het leren van elkaar. We helpen kinderen te ontdekken wie ze zijn, met hun eigen achtergrond. Dat gebeurt hier op school in de ontmoeting met kinderen met veel verschillende achtergronden, maar ook in de kennismaking met diverse geloven en levensbeschouwingen. Doordat kinderen zich breed ontwikkelen, zullen ze in hun latere leven respect hebben en zich verantwoordelijk voelen voor iedereen. Zo kunnen ze bijdragen aan een verbindende en verantwoordelijke samenleving.

De volgende uitgangspunten kunnen worden geformuleerd:

 • Op de basisschool die ons voor ogen staat, is levensbeschouwelijke vorming voor alle leerlingen.
 • We houden de diversiteit in opvattingen op school zichtbaar en kiezen niet voor vormen waarin identiteiten qua inhoud verwateren.
 • Wij vinden het van belang dat kinderen leren samen te leven en respect te hebben voor elkaar en elkaars mening.

Lessen levensbeschouwing en sociale vorming

We bieden christelijk- en algemeen levensbeschouwelijk onderwijs apart aan, omdat we ervoor kiezen recht te doen aan eigen overtuigingen. Als basisschool hebben wij de opdracht kinderen te laten kennismaken met andere overtuigingen; ontmoeten en elkaar leren kennen staan centraal.

 • Ouders maken jaarlijks de keuze kenbaar voor christelijk of algemene lessen levensbeschouwing.
 • Twee maal per week worden lessen christelijke- of algemene levensbeschouwing voor de leerlingen aangeboden.
 • De lessen worden gegeven door eigen leerkrachten.
 • Er wordt bij het verdelen van de lessen rekening gehouden met de achtergrond en overtuiging van de leerkracht, zodat iedereen op authentieke wijze les kan geven.
 • Elke week wordt er één gezamenlijke les aangeboden voor sociaal-emotionele vorming waarin ook aandacht voor andere culturen, wereldgodsdiensten en achtergronden.

Engels

Engels is de wereldtaal die steeds meer wordt gebruikt in het dagelijks leven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen eenvoudig Engels kunnen verstaan en spreken. We geven Engelse les in alle groepen.

Geïntegreerd leren

Op De Laweij werken we met Blink. In Blink Wereld gaan de kinderen zelf onderzoeken en ontdekken. Door nieuwsgierigheid, onderzoeksgeest en creativiteit komen ze al zoekend tot vaardigheden, inzichten en kennis (21 century skills). Ook wordt er binnen de methode burgerschap en techniek aangeboden. 

Expliciete Directe Instructie (EDI)

EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan de leerlingen. De sterke, gemiddelde én de risicoleerlingen. Door EDI in te zetten verhogen we de didactische vaardigheden van de leerkracht, bieden we meer structuur aan de kinderen, verlevendigen we het onderwijs aan leerlingen, zullen kinderen meer profiteren van het onderwijsaanbod en de leerresultaten zullen verbeteren.

Moderne leermiddelen

In elke groep wordt gebruik gemaakt van een digitaal schoolbord. In de groepen 1 t/m 3 worden enkele iPads ingezet om de kinderen te leren omgaan met ICT materialen. Vanaf groep 4 heeft elk kind de beschikking over een Chromebook. De leerkrachten maken gebruik van ondersteunende software voor de lesprogramma’s.

Cultuureducatie

Bij BS de Laweij vinden we cultuuronderwijs heel erg belangrijk. Onze school neemt deel aan het aanbod op het terrein van kunst- en cultuureducatie binnen de regio. Alle kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 nemen gedurende het gehele jaar deel aan allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Daarbij valt o.a. te denken aan muziek, drama, beeldende vorming en dans. Daarbij ligt de nadruk op DOEN. De lessen dans worden jaarlijks verzorgt door juf Clarette en op maandag en woensdag vinden er, projectmatig, muzieklessen i.s.m. de plaatselijke fanfare plaats. 

Toetsweek

Op school worden de kinderen regelmatig getoetst. Er zijn methode gebonden toetsen (deze laten zien of de aangeboden leerstof is begrepen) en er zijn leerling volgende toetsen (deze geven aan of er sprake is van een doorgaande ontwikkeling). Deze laatste toetsen zijn gerelateerd aan een landelijk gemiddelde. We gebruiken het Leerlingvolgsysteem van CITO. In groep 8 nemen we de IEP-toets af.

Veiligheidsplan

In geval van brand of een andere ernstige calamiteit in het schoolgebouw:

 • Wordt de school ontruimd door de leerkrachten en verzamelen de kinderen zich op afgesproken plaatsen rondom de school.
 • De BHV-ers zijn verantwoordelijk voor de ontruiming.

Mocht er een ontruiming aan de gang zijn als de school uit gaat, neem dan uw kind niet meteen mee naar huis, maar wacht tot de school ontruimd is en de leerlingen check klaar is. Wij moeten op z’n moment zeker weten dat iedereen het gebouw heeft verlaten. Meldt pas daarna uw kind af bij de groepsleerkracht (ook de oudere kinderen moeten dan afgemeld worden).

Continuerooster

BS de Laweij werkt met een continuerooster, zie schooltijden.

Lunch:
Om het lunchen in goede banen te leiden, hebben we de volgende afspraken gemaakt:

Groep 1 tot en met 8
Alle kinderen gaan van 11.45 tot 12.00 uur lunchen in hun eigen klas bij hun eigen groepsleerkracht. Aansluitend gaan de kinderen buiten spelen onder toezicht. Hieronder staan de afspraken die hiermee in verbinding staan in grote lijnen.

 • De kinderen nemen hun eigen lunch (bij voorkeur gezond eten) mee naar school.
 • De lunchbakjes en bekers zijn voorzien van de naam van het kind.
 • Melkproducten mogen in de drinkbak worden gezet. Deze bakken worden in de koelkast bewaard.
 • De kinderen laten snoepgoed (inclusief kauwgum en pepermunt) thuis.
 • Koolzuurhoudende en energiedrankjes nemen de kinderen niet mee naar school
 • Voor het eten wassen de kinderen hun handen.
 • We stimuleren kinderen hun lunch op te eten. Brood dat niet wordt opgegeten gooien we niet weg, maar gaat weer mee naar huis.

Contacten school en thuis

Wij vinden contact tussen school en thuis belangrijk. Tenslotte streven wij hetzelfde doel na: het welbevinden van onze kinderen. De leerkrachten zijn altijd bereid met u in gesprek te gaan. Hiervoor kunt u hen het beste na schooltijd telefonisch benaderen of via mail of Parro. De directeur is aanwezig van maandag t/m vrijdag.

Hieronder volgt een contactschema wat wij het gehele jaar volgen.

 • September: Oudergesprekken ‘Gouden weken’
 • Februari: Tien minuten gesprekken en rapport mee
 • Voorjaar: Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs (groep 8)
 • Juni: Tien minuten gesprekken en rapport mee

Website, foto’s en toestemming

Op onze site kunt u foto’s bekijken van de schoolactiviteiten. Ook kunt u daar terecht voor de nieuwsbrieven en de schoolgids. Eenmaal per jaar vragen wij u toestemming voor het plaatsen van de foto’s op de website. Meer informatie zie tabblad privacy / AVG.